Insight Track 2024

3 vuoden näkymä: teknologian ylivalta, huutava osaamisvaje ja inhimillinen luovuus

Tekoälyn aikakausi B2B-teknologian viestinnässä ja markkinoinnissa

Me Netprofilella tarkastelemme tulevaisuutta valistuneen optimismin hengessä. Paikkamme teknologiaviestinnän ja -markkinoinnin kentässä on etuoikeutettu, sillä pääsemme haistamaan teknologia-alan uusimmat tuulet aikaisin. Näemme oleellisten trendien kehityksen ja osaltamme suuntaamme niiden vaikutusta liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. 

Tätä raporttia varten haastattelimme 21 pohjoiseurooppalaista B2B-teknologia-alan organisaatioiden viestinnän ja markkinoinnin johtajaa. Kartoitimme heidän näkemyksiään viestinnän ja markkinoinnin horisontista seuraavan kolmen vuoden aikana, vuoteen 2027 saakka.

Tulokset kertovat, että generatiivinen tekoäly mullistaa toimialamme, joskin sen kehityskaari on ennakoimaton. Horisontissa häämöttää kvanttivallankumous, joka lupaa mielikuvituksellista laskentatehoa. Kestävä kehitys on edelleen kriittinen huolenaihe, joka muokkaa yritysten eetosta.

Me uskomme, että teknologia on avain parempaan tulevaisuuteen. Näemme, että työmme johtavien teknologiayritysten kanssa edistää myönteistä muutosta. Insight Track 2024 -raportissa keskitymme neljään keskeiseen teemaan, jotka osoittavat, mihin viestinnän ja markkinoinnin toimiala on menossa, ja jotka tarjoavat arvokasta tietoa muutoksen hallintaan:

1. Tekoälyn nousu
2. Muuttuva toimintaympäristö
3. Strateginen horisontti
4. Voittava ajatusjohtajuus
 
Toivomme, että raportti tarjoaa tietoa, herättää ajatuksia ja tuo esiin käytännönläheisiä näkökulmia, joista on sinulle apua viestinnän ja markkinoinnin strategisessa ja taktisessa suunnittelussa.

Tekoälyn nousu

Generatiivisen tekoälyn vaikutus B2B-teknologiaviestintään ja markkinointiin on mullistava. ​

Sen käyttöönotto on mahdollisuus tehostaa toimintaa, luoda räätälöityjä viestisisältöjä ja automatisoida työtä. ​

Haasteena AI:n käytössä on löytää oikea tasapaino ja kyetä erottumaan keskinkertaisen sisällön keskellä – ja samalla onnistua yhä henkilökohtaisemmaksi muotoutuvassa viestinnässä.​

Brändin, maineen ja sidosryhmien luottamuksen suojelemiseksi tekoälyä on hyödynnettävä eettisesti. Tekijänoikeuksien, ennakkoasenteiden ja vääristellyn tiedon kaltaiset eettiset kysymykset vaativat huolellista pohdintaa. ​

Keskustelu vastuullisen tekoälyn käytön periaatteista on välttämätön.

Lataa raportti ja lue lisää

Muuttuva toimintaypäristö

Transaktionaalisten suhteiden sijaan monet yritykset etsivät nyt kattavia, strategisia kumppanuuksia. Kehityksen myötä asiakkaat myös hakevat verkostoistaan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Ennakoiva analytiikka ja tavoittavuusmetriikka ovat viestinnän ja markkinoinnin toimivuuden keskeisiä työvälineitä.​

Kyberturvallisuudesta on tullut osa yritysvastuun ydintä. Läpinäkyvyyttä vaaditaan erityisesti henkilötietojen säilyttämisen ja käytön osalta. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on liiketoimintayhteisön perusodotus, ei erottautumistekijä. Kestävyyspyrkimysten aitous on oleellista. Viherpesua suitsiva sääntely ohjaa voimakkaasti markkinointiviestintää. 

 

Lataa raportti ja lue lisää

Strateginen horisontti

B2B-teknologiakentässä differoituminen on jatkuva haaste. Erottuakseen yrityksen on osattava puhutella ihmisiä yksilöinä ja nostettava kielenkäyttönsä ammattijargonin alhosta aidon tunneyhteyden tasolle .

Sisällöntuotannossa tekoäly ei korvaa inhimillistä luovuutta, mutta täydentää sitä. Ihmisen ohjausta tarvitaan, jotta viestintä pysyy linjassa organisaation strategian, brändin ja arvojen kanssa.

Data on kriittisessä roolissa asiakasymmärryksen ja asiakaspolun eri vaiheissa tapahtuvassa kanssakäymisessä. 

Viestintä- ja markkinointitiimien on muututtava teknologian mukana. Avainasemassa on jatkuva oppiminen ja taitojen kehittäminen. 

 

Lataa raportti ja lue lisää

Voittava ajatusjohtajuus

B2B-teknologiamarkkinoinnin toimintaympäristössä ajatusjohtajuus on voittava kortti. Liiketoiminta hyötyy sisällöstä, joka vahvistaa inhimillistä yhteyttä. ​

Perinteiset sosiaalisen median ja mainonnan menetelmät muuttuvat ja menettävät tehoaan. ​

Yksilöiden omat verkostot ja brändäytyminen ovat yhä tärkeämpiä. Ajatusjohtajuutta, mainetta ja brändiä kannattaa rakentaa organisaation osaajien kautta. ​

Tekoäly nopeuttaa sisällöntuotantoa ja rutiineja. Inhimillinen luovuus on kuitenkin vahvin valtti brändin merkityksen, erottuvuuden ja muistettavuuden takaamiseksi. ​

Kohdeyleisöillä on rajoitetusti aikaa sisällön kuluttamiseen. Sisällön laatu on ensisijainen kriteeri voittavan ajatusjohtajuuden rakentamisessa. 

Lataa raportti ja lue lisää

Asiantuntijat palveluksessasi

Netprofile auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa, vahvistamaan asemaansa markkinoilla ja vaikuttamaan ympäristöönsä merkittävillä innovaatioilla. Rakennamme yhdessä maailmaa, jossa teknologia tekee elämästä sujuvampaa ja antoisampaa. 

Ehkäpä voimme auttaa myös sinua – ota yhteyttä!

Frey_Juha_023_250x250 JUHA FREY Toimitusjohtaja, partneri
juha@netprofile.fi
+358 40 572 4674
Oranen_Jirimiko_001_300x300 JIRIMIKO ORANEN Strategiajohtaja, partneri
jirimiko@netprofile.fi
+358 40 756 6655
Helkearo_Sanelma_004_300x300 SANELMA HELKEARO Viestintäkonsultti
sanelma@netprofile.fi
+358 40 721 5029