Nixun kyberosaaminen nousi Euroopan huipulle

Nixu & Netprofile

Kyberturvallisuusyhtiö Nixu tunnisti tarpeen määrittää ja sanallistaa yhtiön tulevaisuuden suuntaa sekä rakentaa pohja menestykselliselle nousulle Euroopan johtavaksi kyberturvallisuuden palveluyhtiöksi. Netprofile fasilitoi mainestrategiatyöpajan ja synnytti tarinan, minkä päälle on rakennettu määrätietoisesti yhtiön tunnettuutta kohti ajatusjohtajuutta Nixun markkina-alueilla Pohjois-Euroopassa.

nixu_oyj_logo_sma

Mainestrategiaa liiketoimintastrategian metodeilla 

Yhteistyön alun keskusteluissa Nixun ja Netprofilen välillä tunnistettiin tarve synnyttää yhtiön kulttuurille ja sidosryhmille merkityksellinen mainestrategia ja tarina, joiden päälle yhtiön menestystä alettaisiin määrätietoisesti rakentaa.    

Projektissa hyödynnettiin Netprofilen kehittämää metodologiaa, jossa liiketoimintastrategisen suunnittelun malleja sovelletaan viestinnän suunnitteluun. Työssä analysoitiin toimintaympäristö, segmentoitiin ensisijaiset ostajavakuutettavat, kartoitettiin Nixun avainsidosryhmät ja rakennettiin kokonaisvaltaisen viestinnän prosessit. Lopputuloksena syntyneeseen mainestrategiaan kiteytettiin Nixun asema toimintaympäristössään, yhtiön ydintarina sekä näiden tarjoamat mahdollisuudet maineen vahvistamiseen. 

Profiloinnin kärjeksi valikoitiin Nixun kiistattomasti ainutlaatuinen asema ja osaaminen kyberturvallisuusalalla.  

Kokonaisvaltainen viestinnän ja markkinoinnin tuki 

Mainestrategian jalkauttamisessa oli alusta asti keskeistä kriittisten sidosryhmien odotusten ymmärtäminen sekä kuuman kyberalan viestintäkäytäntöjen huomioon ottaminen. Johdon ja osaamisen vahvempi näkyminen julkisuudessa oli välttämätöntä, minkä vuoksi Netprofile valmensi Nixun avainhenkilöitä toimimaan markkina-alueillaan median kanssa. 

Strategisen viestintäyhteistyön ja yhtiön uuden suunnan kiteytymänä luotiin myös Nixu Cybersecurity Index, jolla Nixun ainutlaatuinen asema pystytään osoittamaan markkinoille. Vuosittain toteutettava tutkimus luotaa pohjoiseurooppalaisten organisaatioiden kyberturvallisuuden maturiteettia neljässä eri ulottuvuudessa toimien merkittävänä sidosryhmätyön välineenä. 

Kyberturvallisuuden ajatusjohtajuutta on tuettu säännöllisellä mediatyöllä, asiantuntijuutta rakentavilla natiiviartikkelikampanjoilla, liidejä tuottavien ladattavien oppaiden ja whitepapereiden tuotannoilla, somekampanjoilla sekä asiantuntijavideoilla. 

Maine ja myynti kasvavat 

Suunnan muutos ja työn tulosten merkitys tiivistyy arjessa konkreettisesti liiketoiminnassa: myynti on kasvanut ja Nixun maine näkyy entistä vahvempana. Määrätietoisella ja suunnitelmallisella työllä on pystytty osoittamaan, miten Nixu toimii ainutlaatuisella näköalapaikalla kyberturvallisuuden kentällä. 

Tarpeet vaihtelevat nopeasti tilanteiden kehittyessä. Selkeät linjaukset ovat kuitenkin ohjanneet päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista tavoitteiden mukaisiksi. Kokonaisvaltainen yhteistyö ja johdon sitoutuminen mainetyöhön on auttanut nostamaan Nixun asemaa Suomen lisäksi Ruotsissa ja tietoturva-auditoinnin saralla.

Media pyytääkin Nixulta lisääntyvässä määrin taustatietoa, näkemyksiä, kommentteja ja haastatteluja. 

DNV-yrityskaupan myötä Nixun painoarvo Euroopan kyberturvallisuuden keskeisenä toimijana tulee kasvamaan merkittävästi. 

Kiinnostuitko mainestrategian kehittämisestä? Ota yhteyttä!